Privacy verklaring

Home » Privacy verklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) is een wet die bedoeld is om de privacy van personen te beschermen. De AVG staat het gebruik van jouw persoonsgegevens door derden onder voorwaarden toe. Zo moet (onder meer) duidelijk zijn wie welke persoonsgegevens verwerkt en met welk doel. Making Connections Casting, hierna te noemen “MCCA“, ook wel aangeduid met ‘wij‘. MCC verwerkt persoonsgegevens. Wij vinden jouw privacy belangrijk en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet en dit privacyreglement. Dit houdt (onder meer) in dat MCC de gegevens alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen zijn en dit op behoorlijke/zorgvuldige wijze doet. In dit privacyreglement geeft MCC een toelichting op de wijze waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaat.

De persoonsgegevens die MCC verwerkt en de redenen daarvan:
Modellen: Als je interesse hebt om je bij MCC in te schrijven, kun je op onze website www.makingconnections.nl (onder Casting Agency > Sign in ) je gegevens invullen. MCC vraagt om jouw:

 • N.a.w. gegevens;
 • Contactgegevens;
 • Geboortedatum, en waar je bent geboren;
 • Lengte, kleur ogen en kleur haar;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • IP-adres.

Ook vragen we je om een aantal foto’s van jezelf te uploaden. Deze gegevens heeft MCC nodig om je als talent in te schrijven en om je te kunnen voorstellen aan onze klanten. Als je via MCC werkzaamheden gaat verrichten krijgen wij beeldmateriaal (foto’s) tot onze beschikking. Deze kunnen worden opgenomen in het dossier dat we van je bijhouden. Op deze manier kunnen we je steeds beter linken aan bepaalde opdrachtgevers.

Opdrachtgevers/fotografen:
Ben je opdrachtgever of fotograaf bij/via MCC? Dan registreren wij jouw voor- en achternaam, -indien van toepassing- de bedrijfsgegevens, adres, woonplaats, e-mailadres(sen) en telefoonnummer(s) en -zo nodig- bankgegevens. Dit is nodig om de afspraken die we met je/ jouw bedrijf/het bedrijf waarvoor je werkzaam bent, maken financieel en administratief te kunnen afhandelen en je te kunnen bereiken als dat nodig is.


Websitebezoekers/Google Analytics:
MCCA verwerkt IP-adressen van websitebezoekers. Dit doen wij met behulp van Google Analytics en op een privacy vriendelijke manier, volgens de door de Autoriteit Persoonsgegevens daarvoor gegeven richtlijn. Om die reden hoeven wij geen toestemming te vragen voor het gebruik van Google Analytics. Door jouw IP-adres overeenkomstig de richtlijn te verwerken, verwerken wij niet jouw volledige IP-adres.


(Overige) Cookies:
Naast het hiervoor genoemde gebruik van Google Analytics, gebruikt MCC uitsluitend cookies die bedoeld zijn om de website goed te laten werken. Voor het gebruik van dergelijke functionele cookies, heeft zij geen toestemming nodig. Als MCC (in de toekomst) cookies plaatst waarvoor zij wel jouw toestemming nodig heeft (-bijvoorbeeld- om jouw surfgedrag te volgen), zal zij je daarover informeren en jou om toestemming vragen.


Doorgifte aan derden

Het kan zijn dat we je gegevens doorgeven aan een derde. Dit doen we alleen als:

 • Dat nodig is in verband met een (mogelijke) opdracht;
 • Dat nodig is in verband met de afhandeling van de overeenkomst die wij met jou hebben;
 • Wij daartoe wettelijk verplicht zijn of;
 • Je ons daarvoor specifieke toestemming hebt gegeven.


Wij verstrekken of verkopen je gegevens niet aan organisaties die ze gebruiken voor commerciële doeleinden anders dan in het kader van een (mogelijke) opdracht.

Waar gaan je gegevens naar toe?
MCCA geeft jouw persoonsgegevens door aan ondernemingen/opdrachtgevers binnen en buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dat is afhankelijk van de opdracht die je krijgt. Binnen de EER wordt jouw privacy op dezelfde manier als in Nederland beschermd. In landen buiten de EER kan het niveau van privacybescherming afwijken van het niveau in Nederland. Voor die gevallen vraagt MCC jouw toestemming in het bemiddelingscontract. Je kunt deze toestemming altijd weer intrekken.

MCC beschermt jouw persoonsgegevens/ bewaartermijn
MCC beschermt jouw persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van MCC worden ingezien (tenzij in dit Reglement anders is bepaald/ het nodig is voor de afhandeling van de overeenkomst die we met je hebben);
 • Iedere werknemer heeft een persoonlijk wachtwoord om in te loggen in het digitale systeem;
 • De medewerkers van MCC hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan MCC verstrekte persoonsgegevens;
 • MCC verwerkt gegevens via online-systemen. Deze systemen zijn beveiligd tegen inbreuken van buitenaf volgens daarvoor gangbare beveiligingsnormen;
 • Als MCC jouw gegevens laat verwerken door een verwerker, zorgt zij ervoor dat er met die verwerkers afspraken worden gemaakt om jouw privacy te waarborgen;
 • Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de omschreven doelen. Als de wet een bepaalde bewaartermijn voorschrijft, zal MCC zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Jouw rechten
Op grond van de AVG heb je een aantal rechten die je kunnen helpen om jouw privacy te beschermen, bijvoorbeeld:

 • Het recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens MCC van jou verwerkt en met welk doel;
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van je persoonsgegevens;
 • Het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van je persoonsgegevens te verzetten. Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw gegevens, kun je deze bijvoorbeeld weer intrekken;
 • Het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Het recht op gegevensoverdracht: je mag MCC vragen om je de persoonsgegevens die wij van jou verwerken ‘in een gestructureerde en gangbare vorm’ aan je te geven;
 • Het recht op vergetelheid.

Als je gebruik wil maken van je rechten, laat het ons dan weten. Je kunt dit per email aangeven. Je kunt dit per email aangeven. We doen ons best om binnen 4 weken na ontvangst van je bericht te reageren. Indien mogelijk voldoen wij aan jouw verzoek. Het kan zijn dat een reden is waarom wij niet aan jouw verzoek kunnen/mogen voldoen. Als dat zo is, leggen we je uit waarom.

Klachten
Als je een klacht hebt over de manier waarop MCC met jouw gegevens omgaat, neem dan alsjeblieft contact met ons op. We vinden het belangrijk dat jij je goed voelt bij de manier waarop we met je gegevens omgaan en zullen ons uiterste best doen om samen een oplossing te vinden. Je kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder op het gebied van privacy in Nederland. We vinden het fijn als je ons daarvan op de hoogte stelt.


Contactgegevens

De actuele contactgegevens van MCC zijn te vinden op de website casting.makingconnections.nl, onder de pagina ‘ Contact ’. Als je een vraag hebt over dit privacyreglement, gebruik wilt maken van jouw rechten of een klacht hebt, stuur dan een bericht naar casting@makingconnections.nl. Wil je bij het onderwerp alsjeblieft ‘Privacy’ vermelden? Natuurlijk gaan we ook met de in dit verband aan ons verstrekte persoonsgegevens zorgvuldig om.


Wijzigingen privacyverklaring

MCC kan deze privacyverklaring aanpassen. De meest recente versie van ons privacyreglement is te vinden op onze website.