Algemene voorwaarden

Home » Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing zodra één of meerdere modellen via Making Connections Casting (verder: MCC) worden geboekt of anderszins gebruik wordt gemaakt van de diensten van MCC, welke diensten dan ook (bijvoorbeeld: het boeken van model, het organiseren van een casting, het insturen van materiaal van modellen of het hergebruiken van materiaal van modellen die ooit via MCC zijn geboekt. Voor alle modellen en opdrachtgevers zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

1. Informatie voor modellen
MC is verplicht ervoor te zorgen dat de modellen die de opdrachtgever boekt weten hoe laat ze op welke locatie aanwezig moeten zijn en wat ze aan kleding of andere zaken moeten meenemen. Verder is MCC de opdrachtgever behulpzaam bij het selecteren van de modellen en dient MCC te zorgen voor een factuur die aan de wettelijke eisen voldoet.

2. Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en model
MCC behartigt alle belangen en zaken van haar modellen. Opdrachtgevers van MCC mogen niet rechtstreeks met de modellen contact opnemen over juridische of financiële aangelegenheden. Opdrachtgevers mogen de modellen geen overeenkomsten laten tekenen. Overeenkomsten die in strijd met deze voorwaarden toch rechtstreeks worden aangegaan zonder medeweten van MCC, zijn niet bindend voor het model, noch voor MCC.

3. Inschrijvingen
De beslissing om een model wel of niet in te schrijven in het bestand van MCC berust geheel bij MCC en hoeft niet door haar te worden toegelicht. Bij inschrijving verstrekt het model aan MCC de persoonlijke gegevens. Tevens verstrekt het model de eventuele beschikbare beeldopnamen van het model. MCC is gerechtigd maar niet verplicht beeldopnamen van het model te laten vervaardigen. Het model verstrekt tevens hierbij de toestemming om haar/diens gegevens en alle beeldopnamen te gebruiken in de ruimste zin des woords voor het verkrijgen van opdrachten aan het model via opdrachtgevers van MCC, waaronder, maar niet beperkt tot, de plaatsing ervan op de website van MCC en het presenteren daarvan aan potentiële opdrachtgevers.

Het model dient er zorg voor te dragen dat het eventueel extra aangeleverde beeldmateriaal vrij is van rechten, zodat bij gebruik ervan de rechten van derden (zoals bv. de fotograaf) niet worden geschonden. Het model vrijwaart MCC tegen aanspraken van derden wegens het ontbreken van toestemming voor gebruik door MCC of derden.

Bij een inschrijving is er geen sprake van een arbeidscontract of een dienstbetrekking. MCC is geen werkgever. Het model verricht werkzaamheden ten behoeve van een derde (de opdrachtgever), als uitvloeisel van door MCC verrichte werkzaamheden te weten bemiddeling tussen opdrachtgever en het model. MCC spant zich in om een boekingsovereenkomst tot stand te brengen tussen model en opdrachtgever. Het model is jegens MCC ten allen tijde verplicht de voorwaarden van de bedoelde boekingsovereenkomst na te komen.

4. Privacybescherming

MCC verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: het bemiddelen en boeken van modellen, acteurs, actrices, figuranten en andere modellen voor video- en fotoshoots met commerciële doeleinden bij prospects en klanten, deelnemers te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, deelnemers te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en deelnemers te kunnen uitbetalen. MCC is niet verantwoordelijk jegens deelnemer, opdrachtgever en/of derden voor foutieve gegevens op de website dan wel geringe verschillen in afmetingen voor wat betreft alle opgaven betreffende de deelnemer.

5. Boekingen
Een boekingsovereenkomst is een overeenkomst tussen opdrachtgever en het model tot stand gekomen door bemiddeling van MCC. De opdrachtgever doet boekingen bij MCC voor modellen. Bij een boekingsovereenkomst is er geen sprake van een arbeidscontract of een dienstbetrekking. MCC is geen werkgever en bemiddelt alleen ten behoeve van modellen en opdrachtgevers. Het model is verplicht de overeengekomen werkzaamheden zorgvuldig, zelfstandig en vakbekwaam uit te voeren conform aanwijzingen van opdrachtgever en MCC. Indien het model de verplichtingen zoals afgesproken in de boeking niet nakomt, heeft MCC het recht het overeengekomen bedrag niet of gedeeltelijk uit te betalen.

6. Kinderen en arbeid
Kinderen tot 13 jaar mogen in Nederland niet werken door het verbod op kinderarbeid. Voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar gelden strikte regels. Voor kinderen jonger dan 13 jaar, die meewerken aan musicals, televisieprogramma’s, modeshows of die modellenwerk verrichten, dient er door de opdrachtgever van MCC een ontheffing te worden aangevraagd bij de Arbeidsinspectie.

De deelnemer zorgt voor de verplichte begeleiding tijdens de shoot/ werkzaamheden. De opdrachtgever van MCC is en blijft echter als werkgever van de kinderen te allen tijde verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de ontheffing. MCC kan door haar opdrachtgever of deelnemer dan ook niet verantwoordelijk worden geacht en aansprakelijk worden gesteld voor het niet of niet-tijdig of niet adequaat verlenen van de vereiste ontheffing of voor het niet voorhanden zijn van de vereiste ontheffing, behalve in geval van grove schuld of opzet door MCC.

7. Annuleringen
Wanneer er een opdrachtbevestiging is getekend door de opdrachtgever is de opdracht definitief. De opdrachtgever kan een boeking maximaal 1 keer verschuiven mits dit 48 uur van te voren wordt aangegeven, het desbetreffende model(en) blijven geboekt en in overleg wordt gekeken naar een nieuwe datum wat voor alle partijen schikt. Wanneer een boeking binnen 48 uur geannuleerd wordt door een opdrachtgever zal 50% van het overeengekomen honorarium in rekening worden gebracht. Indien een opdrachtgever de boeking binnen 24 uur of op de dag zelf annuleert, zal 100% aan het overeengekomen honorarium in rekening gebracht worden.

8. Tarieven
De tarieven worden in overleg met MCC de opdrachtgever en het model vastgesteld en zijn afhankelijk van de aard en omvang van de werkzaamheden en ervaring van het model. De opdrachtgever heeft de keuze het model te boeken tegen een dagtarief of een half dagtarief. Het dagtarief is verschuldigd voor boekingen van maximaal 8 uur. Het halve dagtarief bestaat uit minimaal 4 werkuren achtereen.

De standaardtarieven bestaan meestal uit een vergoeding voor werkzaamheden en publicatierechten vastgesteld door MCC. Vergoedingen voor werkzaamheden zijn als volgt tenzij van tevoren anders is aangegeven. Dagtarief, dit tarief wordt in rekening gebracht bij boekingen van 1 dag. Het model staat in dit geval feitelijk maximaal 8 uur ter beschikking van de opdrachtgever. In geval van een doorpas voorafgaand aan een boeking wordt voor de eerste twee uur 50% van het overeengekomen uurtarief voor de boeking in rekening gebracht, daarna geldt het normale boekingstarief per uur, mits anders overeengekomen.

Alle tarieven en toeslagen zijn exclusief 20% bureaukosten en exclusief 21% omzetbelasting. MCC berekent bureaukosten over de door het model gedeclareerde standaardtarief, royalties, en bijzondere toeslagen inclusief reistijd van het model.

Overuren worden altijd naar boven afgerond naar hele uren. Bij een hele dag boeking worden overuren berekend o.b.v. 1/8 van het dagtarief met een maximum van 2 overuren. Anders worden overuren doorberekend op basis van het dan geldende standaard (over)uurtarief van het model.

Reis en verblijfskosten: Indien de werkzaamheden van een model plaatsvinden buiten zijn/haar woonplaats, dient de opdrachtgever de volledige reiskosten te vergoeden tegen € 0,19 per km of 2e klas ov, tenzij anders is overeengekomen. Internationale reis- en verblijfkosten dienen voor aanvang van de reis door de opdrachtgever volledig te worden vergoed tenzij anders is overeengekomen. Reis- en verblijfkosten voor in het buitenland wonende of verblijvende modellen worden volledig in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Voor reistijden langer dan een uur wordt evenredig de helft van het overeengekomen uurtarief in rekening gebracht, mits dit nadrukkelijk is afgesproken met de deelnemer en opdrachtgever middels een overeenkomst. Voor deelnemers tot 16 jaar is opdrachtgever tevens reiskosten voor een begeleider verschuldigd.

9. Toeslagen
en gebruik foto en filmmateriaal
In de volgende gevallen zijn er toeslagtarieven van toepassing. Deze tarieven worden door MCC op eerste verzoek aan de Opdrachtgever kenbaar gemaakt. Werkzaamheden die plaatsvinden tussen 00.00 uur en 08.00 uur wordt een toeslag van 200% van het dagtarief van het betreffende model doorberekend. Indien het model in commercials, shows, film, televisie of video-opnamen verschijnt of wordt afgebeeld op onder meer posters, displays (al dan niet in winkels), abri’s, billboards, internet, aanplakbiljetten, affiches, stickers, ansichtkaarten, boomerangkaarten, showcards, kalenders, labels, verpakkingen, raamposters, afbeeldingen op trams en bussen en in het algemeen elk gebruik van het materiaal dat qua formaat of vormgeving afwijkt van het tussen MCC en de Opdrachtgever overeengekomen gebruik is een buy-out van toepassing. Oftewel, wanneer het materiaal anders gebruikt wordt dan het standaard gebruik: Brochures met een maximale oplage van 850.000 stuks, advertenties (alleen print) en gebruik op eigen social media en website. Gedurende 1 jaar te gebruiken binnen Nederland.

Voor werkzaamheden en/of opnames in badkleding, lingerie of ondergoed, wordt een toeslag van 50% op het afgesproken tarief in rekening gebracht, berekend per model. Het maken van naaktfoto’s, deels of volledig is verboden, tenzij de Opdrachtgever en MCC voorafgaand hierover schriftelijk overeenstemming hebben bereikt. Voor naaktfotografie geldt een toeslag van 100% over het totaal afgesproken tarief (dus zowel voor de werkuren als voor evt. toeslagen). Met een minimum toeslag van een half dagtarief van het betreffende model.

Indien een toeslag voor een bepaalde termijn verschuldigd is, dient de Opdrachtgever de gehele toeslag te voldoen, ook al wordt niet gedurende de gehele termijn van de faciliteit of het materiaal gebruikt gemaakt. De toeslag en daaraan verbonden periode start met ingang van het gebruik respectievelijk de publicatiedatum mits deze bij boeking schriftelijk is gemeld. Als er van tevoren geen startdatum gemeld is zal de factuurdatum aangehouden worden als start van de periode.

De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig ander gebruik van het materiaal dan vooraf is overeengekomen. Dat verbod ziet ook op elk gebruik dat qua formaat, vormgeving, duur, medium, geografische reikwijdte of anderszins afwijkt van hetgeen is afgesproken tussen MCC en de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever het materiaal wil gebruiken op een andere wijze dan met MCC is afgesproken, dan dient de Opdrachtgever hiertoe per email een verzoek in bij MCC, waarop MCC per ommegaande beslist. MCC is gerechtigd aan toestemming voor een dergelijke afwijking aanvullende voorwaarden en tarieven en/of toeslagen te verbinden.
10. Betalingen
MCC factureert en incasseert ten behoeve van het model de door opdrachtgever aan het model verschuldigde betaling. Betalingen door opdrachtgever dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan op de bankrekening van MCC. Indien de opdrachtgever niet binnen 7 dagen na de factuurdatum heeft gereageerd, wordt de opdrachtgever geacht met de gehele inhoud van de factuur in te stemmen. Betalingen naar het model geschiedt binnen 21 dagen.

Alle kosten die door MCC al dan niet voor of namens het model worden gemaakt ter effectuering van zijn/haar rechten, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in geval van inschakeling van een gemachtigde, advocaat of deurwaarder, komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten zijn zonder nadere sommatie of ingebrekestelling door de opdrachtgever verschuldigd in alle gevallen waarin MCC, al dan niet voor of namens het model, wegens niet- betaling van een factuur een gemachtigde, advocaat of deurwaarder heeft moeten inschakelen ter incassering van de vordering van MCC c.q. van het model of ter handhaving van de rechten van MCC c.q. van het model.

Het model is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van vergoedingen in zijn/haar aangifte(n), zal derhalve zelf voor afdracht van de verschuldigde belasting e.d. zorg dragen en is gehouden MCC te vrijwaren van aanspraken van de belastingdienst en/of uitkeringsinstanties sociale zekerheid e.d. ter zake. Indien het model in bezit is van een zelfstandigheidsverklaring is het model verplicht om MCC een factuur toe te sturen voor het verschuldigde bedrag, verhoogd met BTW.

11. Benadering buiten MCC om
Opdrachtgevers van MCC zijn niet toegestaan rechtstreeks met de modellen contact op te nemen over juridische of financiële aangelegenheden en zijn niet toegestaan rechtstreeks een overeenkomsten met een model aan te gaan, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke vooraf schriftelijk instemming van MCC. Het is het model niet toegestaan rechtstreeks contact op te nemen met opdrachtgevers over juridische en/of financiële zaken. Ook is het model niet toegestaan rechtstreeks overeenkomsten met opdrachtgevers aan te gaan zonder voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke instemming van MCC. Overeenkomsten die in strijd met deze voorwaarden toch rechtstreeks worden aangegaan zonder medeweten van MCC, zijn niet bindend, noch voor het model, noch voor MCC.

12. Aansprakelijkheid
MCC is niet aansprakelijk voor schade of verlies van de opdrachtgever of van het model, van welke aard ook, met inbegrip van schade ontstaan door ongevallen, invaliditeit en overlijden van het model op weg van en naar opnameplaats, en tijdens of ten gevolge van opname(n)/ (model)werkzaamheden. Zowel de opdrachtgever als het model zijn verplicht verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheid voor schade of verlies ontstaan tijdens of in verband met de opname(n)/ werkzaamheden. Het model is verplicht zelf verzekerd te zijn voor kosten van ziekten en voor arbeidsongeschiktheid. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade of verlies geleden door het model of door MCC tijdens, of in verband met, of ten gevolge van opdracht(en) en/of werkzaamheden/ opnamen.

MCC is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als modellen niet meewerken, te laat zijn of niet arriveren voor de opnames, tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid van de zijde van MCC. Van grove schuld of nalatigheid van MCC is in elk geval geen sprake als model niet mee willen werken aan opnames of castings of ziek zijn. Verder is van grove schuld en nalatigheid geen sprake als de via MCC geboekte modellen zich niet houden aan afspraken of overeenkomsten die zij met opdrachtgever aangingen. Mocht hier sprake van zijn dan dient de opdrachtgever MCC binnen vier uur na aanvang van de werkzaamheden, in kennis te stellen.Voor modellen die niet meewerken, zich niet houden aan de aanwijzingen van de regisseur, fotograaf, styliste etc., mag MCC alleen portretrechten in rekening brengen als het beeldmateriaal gelukt is en gepubliceerd wordt. De uur-, reis- en onkostenvergoedingen zal MCC in ieder geval berekenen. MCC is niet aansprakelijk voor schade aan zaken toegebracht door de modellen of hun begeleiders. 

13. Geheimhouding
model en publiciteit
Het model zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst of opdracht geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van MCC. Het model verbindt zich om alle gegevens en informatie betreffende of samenhangende met de opdrachtgevers, producten, diensten, bedrijfsvoering en organisatie van MCC, die de deelnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of opdracht ter kennis komen vertrouwelijk te behandelen, geheim te houden en voor geen ander doel te gebruiken dan waartoe deze zijn verstrekt. Bij overtreding van enige verplichting van de deelnemer ingevolge het bepaalde in deze artikelen is de deelnemer, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, voor iedere overtreding een bedrag van € 5.000,- aan MCC verschuldigd, onverminderd enig ander aan MCC toekomend recht zoals het recht op schadevergoeding.

14. Nederlands recht
Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing, geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.